Førerdækning

Førerdækning dækker dig, hvis du som fører af bilen kommer til skade i en ulykke. Læs mere om, hvornår du får erstatning, når du har købt Førerdækning fra IDA Forsikring.

Hvad er Førerdækning? 

Førerdækning er et tilvalg til IDAs Bilforsikring. Førerdækning dækker følger efter en personskade på føreren af bilen, når skaden direkte skyldes en bilulykke med den forsikrede bil. Det kan både være i en soloulykke, eller hvor fører ikke kan få erstatning fra en anden ansvarsforsikring eller arbejdsskadeforsikring. 

Forsikringen dækker dog differencen i tilfælde, hvor du får en lav erstatning. Det kan eksempelvis være hvis: 

  • Skaden er sket i udlandet og du får udbetalt et lavere beløb end efter Førerdækningen grundet dette lands erstatningsregler. 
  • Du får en lavere erstatning fra anden ansvarlig skadevolder fordi denne ikke hæfter fuldt ud grundet skyldfordelingen. Du kan se hvilke udgifter og tab, der ydes erstatning for under ”Forsikringen dækker” i dine forsikringsbetingelser.


Hvem er dækket af Førerdækning? 

Førerdækning dækker bilens fører. Føreren er både dig, der ejer bilen, men kan også være din partner, dine børn, eller andre, der kører din bil.  

Hvad kan jeg få erstatning for, når jeg har købt Førerdækning? 

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne. 

Dækning
Førerdækning

Kommer du til skade i en bilulykke, kan du få erstatning via din Førerdækning for varige mén. Hvor meget du kan få udregnes ud fra din læges skøn af graden af dine mén. Méngraden angives i procent og skal være mindst 5 % for, at du kan få udbetalt godtgørelse. Méngraden fastsættes efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, når de endelige følger efter uheldet kan bestemmes. 

Hvis skaden ikke er anført i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, er det din læge, der fastsætter méngraden på grundlag af skadens medicinske art og omfang. 

Méngraden fastsættes altid uden hensyntagen til forsikredes erhverv og sociale situation. Erstatningen fastsættes til et kapitalbeløb, der ved en méngrad på 100% udgør 979.000 kr. (2023 indeks). Erstatningen nedsættes efter reglerne i Erstatningsansvarslovens § 4 stk. 2, hvis du som skadelidt var fyldt 40 år ved skadens indtræden. 

Hvis du har brug for behandlinger hos en fysioterapeut eller kiropraktor efter uheldet, skal du anmelde skaden til din Ulykkesforsikring, som normalt dækker udgifter til behandling. 

Anmeld skade til din Ulykkesforsikring

Har du ikke en ulykkesforsikring, kan Førerdækningen i de fleste tilfælde hjælpe dig med at betale rimelige udgifter til fysioterapi eller kiropraktor. Vi betaler normalt behandlingsudgifter i en periode på op til 3 måneder. Du skal kontakte os, inden du begynder på eventuel behandling, så du kan få oplyst, om vi betaler. Offentlige ydelser og tilskud fra Sygeforsikringen ”Danmark” bliver fratrukket. 

Kontakt IDA Forsikring

Medicinudgifter 

Har du haft udgifter til medicin eller hjælpemidler som følge af uheldet, dækker Førerdækningen dine rimelige udgifter. Vi har brug for regninger for disse udgifter. Offentlige ydelser og tilskud fra Sygeforsikringen ”Danmark” bliver fratrukket. 

Transportudgifter 

Vi betaler rimelige udgifter til transport til og fra behandlinger og undersøgelser. Hvis du kører i egen bil til behandlinger, betaler vi statens laveste kilometertakst. 

Psykologisk krisehjælp 

Har du behov for psykologisk krisehjælp efter en ulykke, er du dækket af Indboforsikringen.

Læs mere om Indboforsikring

Hvis du er sygemeldt pga. skader, du pådrog dig i forbindelse med et biluheld, kan du få godtgørelse for svie og smerte via din Førerdækning. Godtgørelse for svie og smerte udgør 220 kr. (2023 indeks) for hver dag, du er sygemeldt. Godtgørelsen kan ikke overstige 85.500 kr. i 2023. 

Hvis du efter uheldet mister indtægt, fordi du ikke kan arbejde, udbetaler Førerdækning erstatning fra den dag, skaden skete, og indtil du igen kan begynde at arbejde. Hvis du har fået varigt nedsat din erhvervsevne pga. uheldet, får du via Førerdækning erstatning indtil det tidspunkt, hvor det er muligt at vurdere din fremtidige erhvervsevne, hvorefter du kan få erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatningen bliver beskattet som personlig indkomst. 

Hvis uheldet betyder, at du mister mindst 15 % af evnen til at erhverve indtægt ved arbejde, kan du få erstatning for tab af erhvervsevne gennem Førerdækningen. 

Erstatningens størrelse afhænger af  

  • Din løn forud for uheldet,  
  • Din alder på uheldstidspunktet  
  • Størrelsen af erhvervsevnetabet.  

Erstatningen fastsættes til et engangsbeløb svarende til årsløn x 10 x erhvervsevnetabsprocent. 

Erstatningen mindskes efter reglerne i Erstatningsansvarslovens § 9, hvis du som fører var fyldt 30 år ved skadens indtræden.  

Førerdækningen udbetaler også erstatning til personer, der ikke har nogen egentlig indtægt. For hjemmearbejdende og studerende bliver erstatningen fastsat ud fra et skøn over den økonomiske værdi af deres arbejdskraft på det tidspunkt, hvor de kom til skade. 

Erstatning ved erhvervsevnetab kan højst udgøre 10.277.500 kr. (2023 indeks). 

Førerdækningen dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling, der ikke bliver betalt fra anden side, fx den offentlige sygesikring eller egen ulykkesforsikring. 

Hvis du har mistet en forsørger som følge af biluheldet, får du med Førerdækning ret til forsørgertabserstatning. 

Erstatningen bliver beregnet ud fra den afdødes lønindtægt i de sidste 12 måneder før uheldet, og udgør 30% af erstatningen ved fuldstændigt tab af erhvervsevne (årsløn x 10 x 100). 

Erstatningen bliver nedsat med 1% for hvert år afdøde var ældre end 29 år på skadestidspunktet. Erstatningen nedsættes yderligere med 2% for hvert år afdøde var ældre end 54 år. Erstatningen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 70. år. 

Hvis afdøde efterlader sig børn, vil erstatningen blive beregnet som summen af de børnebidrag, som afdøde på uheldstidspunktet kunne være blevet pålagt at betale frem til børnenes 18-års fødselsdag. Beregningen sker på baggrund af familieretsdirektoratets retningslinjer, og tager udgangspunkt i det normale månedlige børnebidrag og afdødes indtægt. 

Du skal ikke betales skat af forsørgertabserstatningen. 

Hvis din sag om varigt mén eller tab af erhvervsevne er afsluttet, kan den genoptages efter reglerne i erstatningsansvarslovens paragraf 11, hvis sagens omstændigheder ændrer sig væsentligt i forhold til dem, der blev lagt til grund ved sagens afslutning.